alitec logo

Iedere bemerking of bezwaar tegen de factuur en/of haar bijzondere of algemene voorwaarden dient ons te zijn toegekomen binnen de acht dagen na verzending ervan. Na deze periode zal de factuur als integraal en onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd worden.

De factuur is betaalbaar 30 (dertig) dagen na de factuurdatum of – ingeval de factuur is gebaseerd op een ingediende vorderingstaat – 30 (dertig) dagen na de datum van de vorderingstaat.

Betaling dient, behouders andersluidend beding, te gebeuren op ons adres Avenue de la S.I.D.E.H.O. 3a te 7780 Comines.

Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat enige aanmaning daartoe vereist is, een verwijlintrest verschuldigd zijn a ratio van 1,5% (één komma vijftig procent) per begonnen maand op de onbetaalde bedragen.

Bij niet-betaling binnen 15 (vijftien) dagen na aangetekende aanmaning daartoe, zal bovendien van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% (vijftien procent) van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

Iedere betaling zal steeds eerst worden aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding en de vervallen intresten en vervolgens op de openstaande hoofdsommen.

Dit geldt ook voor opeenvolgende facturen welke periodieke afrekeningen uitmaken van prestaties geleverd binnen een en dezelfde werkopdracht, waarbij zowel de betalingen der vergoedingen en intresten als deze der hoofdsommen eerst op de oudste facturen zullen worden aangerekend.

In geval van invordering en/of betwisting zijn de rechtbanken van Ieper bevoegd.
Het Belgisch recht is roepasselijk.